Obchodní podmínky


Všeobecní obchodní podmínky společnosti AMAZOŇAN s.r.o.
(dále jen "VOP")

1) Obecná ustanovení a předmět VOP

a) Tyto VOP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v aktuálním znění a vydává je AMAZOŇAN s.r.o., IČ: 04681436, se sídlem Vrchlabská 37/31, Kbely, 197 00 Praha 19, sp.zn. C 251816 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "Společnost").
b) Společnost poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto VOP upravují smluvní vztah mezi Společností a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí jazykových služeb mezi Společností a studentem (dále jen "smlouva"), která vzniká na základě řádně vyplněné a podepsané objednávky, tj. přihlášky řádně akceptované ze strany Společnosti a zařazením studenta do konkrétního kurzu.
c) Společnost je oprávněna přijímat a vyřizovat veškeré reklamace studenta týkající se výkladu či plnění těchto VOP. Společnost není odpovědná za nedodržení závazků vycházejících z těchto VOP, pokud k porušení došlo v důsledku nepředvídatelné události, v případě vyšší moci nebo činem způsobeným osobou nemající nic společného s organizací jazykových kurzů, a/nebo se službami poskytovanými ze strany Společnosti při této příležitosti.
d) Je výslovně stanoveno, že informace uvedené na webových stránkách Společnosti mohou být změněny a student s nimi bude před potvrzením objednávky obeznámen s výjimkou těch, které se týkají jiných služeb, které mohou být uzavřeny, změněny, odloženy či zrušeny bez předchozího upozornění.
e) Předmětem těchto VOP je obeznámit studenta s popisem služeb nabízených Společností a zejména ho seznámit s cenami, způsoby platby, podmínkami odstoupení od smlouvy a změny smlouvy.
f) Student a Společnost sjednali mezi sebou jako běžný způsob komunikace a běžný způsob předávání informací v souvislosti se smlouvou e-mailovou korespondenci. E-mailová korespondence bude ze strany Společnosti odesílána na e-mailovou adresu poskytnutou studentem. Student dává Společnosti souhlas k zasílání e-mailových a listovních obchodních sdělení spojených s nabídkou služeb.

2) Přihlášení do kurzu a uzavření smlouvy

a) Smlouva o poskytování jazykových služeb mezi Společností a studentem vzniká řádným vyplněním přihlášky a její akceptací ze strany Společnosti.
b) Smlouva mezi Společností a studentem může být uzavřena pouze způsobem, který́ určí Společnost.
c) Smlouva mezi Společností a studentem, jakož i její všechny doplňky a změny musí být uzavírány písemně. Smluvní vztah ohledně poskytnutí jazykových služeb mezi Společností a studentem vzniká na základě podepsané objednávky, tj. přihlášky do kurzu a její akceptaci ze strany Společnosti. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3.těchto VOP. Případ odstoupení po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4 VOP (Storno podmínky).

3) Platba

a) Cenu za služby tzv. kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet Společnosti. Celé kurzovné je splatné v den obdržení výzvy k zaplacení kurzovného a informace o zařazení do kurzu.
b) Číslo účtu Společnosti je 115-1756450217/0100, variabilní symbol platby je uveden v pokynech k platbě, které obdrží student na základě přihlášky. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm Společnost požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
c) V případě, že nebude platba kurzovného uhrazena, je Společnost oprávněna vymáhat pohledávku prostřednictvím externí společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, nebo v zastoupení advokátem soudní cestou. V takovém případě jdou náklady spojené s uplatněním, vymáháním a exekucí dlužné částky k tíži studenta v plné výši. Společnost je dále oprávněna přerušit poskytování služeb v tomto případě.

4) Storno a reklamační podmínky

Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:

a) Oznámení o stornování zařazení do kurzu student doručí Společnosti bez zbytečného odkladu písemnou formou na adresu sídla Společnosti nebo na e-mailovou adresu amazonan@amazonan.eu.
b) Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky - storno poplatek: 50% z kurzovného.
c) Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky - storno poplatek: plná výše kurzovného
d) Společnost si vyhrazuje právo upravit podmínky u skupinového kurzu s počtem studentů nižším než 3.
e) Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, počet studentů v kurzu, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.
f) Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován.
g) V případě zrušení kurzu nebo jeho části Společností vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.
h) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku studenta převedena na jeho účet do 14 dnů.
i) Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy Společnost poskytla studentovi možnost zúčastnit se jazykového kurzu podle požadavků uvedených v přihlášce.
V případě, kdy je student přesvědčen o tom, že Společnost nesplnila řádně své závazky vyplývající ze smlouvy, je oprávněn uplatnit u Společnosti reklamaci/stížnost. Reklamaci/stížnost je student povinen uplatnit dříve než podnikne jakékoliv další operace v rámci služeb, jež jsou předmětem reklamace/stížnosti. Reklamace/stížnost musí mít písemnou podobu a musí obsahovat podpis a identifikační údaje klienta alespoň v rozsahu jména, příjmení, bydliště a kontaktní adresy u fyzických osob a názvu, IČ, sídla, kontaktní adresy a jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem společnosti u právnických osob. Aby mohla být reklamace řádně a včas vyřízena, musí z ní vyplývat, co je jejím předmětem (např. Druh kurzu, lekce, jednání konkrétního zaměstnance, lektora apod.). Reklamaci/stížnost student doručí Společnosti bez zbytečného odkladu písemnou formou na adresu sídla Společnosti nebo na e-mailovou adresu amazonan@amazonan.eu. Společnost na požádání vystaví studentovi potvrzení o převzetí reklamace/stížnosti.
j) Důvodem reklamace se nepovažuje výměna lektora nebo výběr studijních materiálů. Za poskytnutou službu se považuje každá jednotlivá uskutečněná vyučovací lekce.

5) Promeškané hodiny a nevyužití služeb (skupinové kurzy)

a) Za neúčast studenta ve skupinovém kurzu neposkytuje Společnost žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
b) V odůvodněném případě (např. absence na základě předložení lékařského potvrzení) bude studentovi nabídnuta možnost nahradit si zmeškané hodiny v jiné skupince na stejné úrovni, pokud taková skupinka existuje.
c) Společnost je oprávněna výuku zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví do 15 minut po zahájení lekce

6) Promeškané hodiny a nevyužití služeb (Hledám parťáka)

a) U této služby do 2 studentů má každý student nárok na 1 včasnou omluvu za pololetí (24 hod před začátkem lekce). V tomto případě se lekce nahradí v jiný dohodnutý termín.
b) U této služby nad 2 studenty (viz VOP 5a)
c) Společnost je oprávněna výuku zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví do 15 minut po zahájení lekce

7) Promeškané hodiny a nevyužití služeb (Individuální kurz)

a) Student je povinen nahlásit zrušení hodiny alespoň 24 hodin před konáním výuky na emailovou adresu společnosti nebo na její tel. čísla. V opačném případě bude hodina započítána, jako kdyby proběhla a propadá bez náhrady.
b) Pokud se student omluví včas má nárok na náhradní lekci v domluveném termínu.
c) Individuální kurzy jsou hrazeny vždy předem v délce 5, 10 nebo 20 lekcí. Předplacené kurzy je potřeba vyčerpat nejpozději do 2 měsíců u 5 lekcí, 3 měsíců u 10 lekcí a 6 měsíců u 20 lekcí. Po vypršení této lhůty nárok na vrácení a kompenzace lekcí zaniká.
d) Společnost je oprávněna výuku zrušit bez náhrady, jestliže se student nedostaví do 15 minut po zahájení lekce.

8) Promeškané hodiny a nevyužití služeb (Firemní kurz)

a) Firma je povinna nahlásit zrušení hodiny alespoň 24 hodin před konáním výuky na emailovou adresu společnosti nebo na její tel. čísla. V opačném případě bude hodina započítána, jako kdyby proběhla a propadá bez náhrady.
b) Pokud se firma omluví včas, nebude omluvená lekce vyúčtována.
c) Firemní kurzy jsou hrazeny zpětně 1x za měsíc dle podepsaných výkazů.
d) Společnost je oprávněna výuku zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví do 15 minut po zahájení lekce

9) Výukové materiály

Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Společnosti jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se Student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu.

10) Odstoupení od smlouvy

a) Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů Společnosti, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
b) Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.

11) Odpovědnost

a) Společnost neodpovídá za škodu způsobenou:

  • porušením smluvních povinností studentem
  • důsledkem přerušení dodávky služeb či vadného poskytnutí služeb Společnosti ze strany třetích osob
  • uvedení nesprávných údajů ze strany studenta

b) Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení či selhání v plnění jakýchkoliv povinností dle smlouvy, které jsou zapříčiněny vyšší mocí.

12) Souhlas a změny podmínek

a) Tyto VOP jsou součástí každé objednávky a smlouvy o poskytování jazykových služeb uzavřené mezi Společností a studentem.
b) Student prohlašuje, že byl Společností před poskytnutím služeb seznámen s obsahem smlouvy, VOP a platným ceníkem Společnosti, údaji o osobě obchodní korporace Společnosti, základními informacemi o poskytovaných službách, případně s dalšími důležitými informacemi ohledně podmínek poskytování služeb (dále též "důležité informace"). Veškeré důležité informace jsou umístěny na internetových stránkách Společnosti.
c) Student souhlasí s tím, že důležité informace mohou být jednostranně měněny Společností v rozsahu daném právními předpisy. O každé podstatné změně důležitých informací, případně o dalších změnách bude informován zejména prostřednictvím internetových stránek Společností, případně prostřednictvím emailové komunikace v dostatečném časovém předstihu. Student prohlašuje, že má přístup ke službě internet, tuto službu pravidelně využívá a má možnost se s informacemi uvedenými na internetových stránkách Společnosti seznámit před každým poskytnutím služby.
d) Za změnu důležitých informací se nepovažuje oprava chyb. Student se zavazuje s novým zněním důležitých informací seznámit. Pokud student písemně nesdělí Společnosti svůj nesouhlas s navrhovanými změnami důležitých informací nejpozději den před účinností navrhované změny, pak platí, že takto oznámené změny jsou pro studenta závazné ode dne uveřejnění na internetových stránkách. Pokud student odmítne návrh Společnosti na změnu smlouvy, má právo přede dnem, kdy mají VOP nabýt účinnosti, bezplatně a s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu.

13) Ochrana osobních údajů a jejich zpracování (regulace GDPR)

a) V souladu s příslušným právními předpisy, a to zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) , a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Společnosti poskytl v souvislosti s uzavřením vzájemného smluvního či jiného právního vztahu, nebo které Společnost shromáždila jiným způsobem a zpracovává je v souladu s právními předpisy a k plnění zákonných povinností Společnosti.
b) Společnost získává osobní údaje přímo od subjektů údajů (poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací objednávek, smluv, zejména v souvislosti s poskytováním jazykových služeb), a to při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem, SMS zprávou nebo jinými komunikačními prostředky případně z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.).
c) Osobními údaji se rozumí: identifikační a adresní údaje slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů - jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, rodinný stav, státní občanství, číslo identifikačního průkazu, případně IČO, DIČ, sídlo; kontaktní údaje - kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa; popisné údaje - bankovní spojení; další nezbytné údaje pro plnění smlouvy - informace o objednaných a poskytnutých službách, fotografie, na které je subjekt údajů zobrazen, údaje o průběhu smluvního vztahu, včetně vzájemné korespondence a komunikace.
d) Zpracování osobních údajů provádí Společnost ve svém sídle. Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijala Společnost technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
e) Zpracování osobních údajů společnost provádí zejména za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností a jsou prioritně zpracovávány za účelem vzájemné komunikace v souvislosti se zájmem o nabízené služby jazykové výuky, konkrétní poptávku subjektu údajů a doprovodných službách např. informování o marketingových a slevových akcích Společnosti a za účelem uzavření smlouvy , případně objednávky a sepisu související dokumentace. Dále jsou výše specifikované osobní údaje používány k přípravě potřebné smluvní dokumentace, a jsou zpracovávány po dobu trvaní vzájemného smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností Společnosti nebo pro účely oprávněného zájmu Společnosti, pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních pro legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které Společnosti povinnost k jejich zpracovávání ukládají.
f) Oprávněným zájmem, pro který osobní údaje ze smluv a vzájemné komunikace Společnost zpracovává je ochrana a prokázání práv a právních nároků Společnosti zejména z uzavřených smluv nebo způsobené újmy. K tomuto účelu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu 4 let od ukončení smluvní spolupráce nebo od posledního vzájemného kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Délka této lhůty je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám s ohledem na to, že se o případném uplatněném nároku u soudu nemusí Společnost dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou.
g) Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám. K zajištění smluvních nebo zákonných povinností Společnost spolupracuje s dalšími subjekty, kterým musí být osobní údaje zpřístupněny. Jedná se zejména o subjekty, které Společnosti poskytují služby informačních technologií, IT databázové služby, účetní služby, daňové poradenství, právní služby. Společnost nese odpovědnost za to, že ze strany příjemců osobních údajů nedojde ke zneužití jim zpřístupněných osobních údajů a že s nimi jsou sjednány závazky integrity a důvěrnosti osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud Společnosti takovou povinnost ukládá zákon.

14) Informace o dalších právech v oblasti ochrany osobních údajů:

a) Právo na přístup k osobním údajům. Jedná se o práva na potvrzení, zda Společnost zpracovává osobní údaje subjektu údajů či nikoli. Pokud ano, má subjekt údajů právo na přístup ke zpracovaným osobním údajům a informacím o jejich zpracování.
b) Právo na opravu osobních údajů. Jedná se o právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů subjektu údajů.
c) Právo na výmaz osobních údajů. V případech stanovených zákonem nebo uvedených v čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo požadovat, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala jeho osobní údaje.
d) Právo na omezení zpracování osobních údajů. V případech uvedených v čl. 18 GDPR má subjekt údajů právo požadovat, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů.
e) Právo na přenositelnost osobních údajů. Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, má právo požadovat přímo předání jinému správci.
f) Právo vznést námitku. V případech, kdy Společnost zpracovává osobní údaje pro účely oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále Společnost nebude osobní údaje zpracovávat, pokud její oprávněný zájem nebo právo nebude převažovat na zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování osobních údajů pro účely marketingu a obchodních sdělení Společnosti.
g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je oprávněn: požádat Společnost o vysvětlení; požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů; podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů; podat občanskoprávní žalobu k soudu a domáhat se soudní ochrany.

15) Závěrečná ustanovení

a) Společnost je oprávněna odmítnout poskytnutí konkrétní služby, zejména zařazení do kurzu pokud se smluvní strany neshodnou na všech podmínkách jejího poskytnutí nebo student Společnosti nedodá řádně a včas všechny informace a podklady nezbytné pro řádné provedení služby nebo tak stanoví právní předpis.
b) Student není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Společnosti postoupit, zastavit nebo jinak zatížit pohledávky za Společností.
c) Pokud student nereklamuje údaje uvedené v jakýchkoliv dokumentech od Společnosti bez zbytečného odkladu po jejich obdržení, má se za to, že student se všemi údaji uvedenými v dokumentech souhlasí.
d) VOP byly schváleny statutárním orgánem Společnosti. Tyto VOP jsou pro nové studenty platné a účinné od 1. ledna 2019 do odvolání a nahrazují veškeré předchozí VOP.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2019